InfoComm 2018: URC Showcases MRX-30 Network System Controller

InfoComm 2018: URC Showcases MRX-30 Network System Controller