InfoComm 2018: Shenzhen Gloshine Technology Introduces MV2.97 Indoor LED Display

InfoComm 2018: Shenzhen Gloshine Technology Introduces MV2.97 Indoor LED Display