InfoComm 2017: SYNNEX Exhibits LG 86-Inch Stretch Display

InfoComm 2017: SYNNEX Exhibits LG 86-Inch Stretch Display